Terapier

Vi kan vara fångade i föråldrade tankemönster utan att vara medvetna om det. Mönstren har sitt ursprung i den tidiga barndomen och förstärks ofta senare i livet, de kan inskränka valfriheten i hur vi agerar i vårt privatliv och också på arbetsplatsen.

Det är för det mesta omöjligt att på egen hand bli medveten om eller att befria sig från dessa mönster. Med hjälp av terapi kan man lösgöra sig från de invanda reaktionsmönstren. På det sättet stärks självförtroendet och gör det lättare att se nya alternativ i framtiden.

De olika terapiformena skiljer sig huvudsakligen genom att de går olika djupt in i den personliga livshistorien. I praktiken finns det inga tydliga gränser, terapin anpassas enligt det aktuella behovet, det är därför inte nödvändigt att välja terapiform på förhand.

Lösningsorienterad coaching eller rådgivning är värdefull till exempel när man står inför svåra privata eller professionella beslut, eller när man funderar på att starta med något helt nytt. Det här är oftast en kortare process som avslutas när problemet är löst och besluten fattade.

Professionell Coaching eller ledarskapsträning med psykoanalys, har som mål understöda personer i ledande ställning att bli mer medvetna om hur deras personliga erfarenheter och tidigare professionella uppdrag påverkar deras ledaregenskaper. När man lär känna sig själv bättre förstår man sina reaktionsmönster, det gör förändringar möjliga och man känner sig säkrare. Det blir möjligt att hitta nya och kreativa lösningar på konflikter på arbetsplatsen. Den här terapimetoden tillämpar jag i mitt arbete med studenter vid IMD i Lausanne.

Psykoterapi lindrar många slag av problem i vardagen. Sömnproblem, rädslor, stress på jobbet och många andra svårigheter kan lindras och lösas med hjälp av psykoterapi.

Psykoanalys befattar sig med problem i vardagen, hemma och på arbetsplatsen, men går dessutiom mer in på djupet, till orsakerna till svårigheterna. Det är ett sätt att att bli en mer autentisk version av sig själv. Depression, ångest, relationsproblem eller traumatiska upplevelser i det förflutna kan vara motiv för att börja den här terapin. Inre processer såsom drömmar, fantasier och kreativitet kan vara betydelsefulla hjälpmedel.

Sandplay för vuxna är i allmänhet en del av psykoanalys eller andra terapiformer, men kan också utgöra den egentliga terapin. Sandplay är speciellt meningsfull då det finns svåra minnen eller erfarenheter som inte kan nås enbart genom verbal terapi.

Parterapi är en form av terapi där relationen är klient. Fokus ligger på att skapa eller återskapa en kommunikation som möjliggör förståelse och respekt för varandra. Det är viktigt att lära sig uttrycka också sina egna behov och förväntningar så att relationen igen kan upplevas levande och meningsfull.

Terapi för barn och ungdomar har sandplayterapi i centrum. Också andra aktiviteter kan väljas fritt enligt det aktuella behovet. Lekterapi, rollspel och olika kreativa alternativ står till förfogande. Tonåringar föredrar ofta samtalsterapi i kombination med konstterapi.

Margareta Ehnberg-Vital